migaz-s.com.pl Serwis LPG Warszawa

migaz-s.com.pl
Title: Serwis LPG Warszawa
Keywords: migaz, migaz s, auto na gaz, autogaz, auto gaz, legalizacja, homologacja, instalacje lpg cng, instalacje gazowe, paliwa alternatywne, wtrysk gazu, monta? instalacji gazowych, migaz - s, andrzej szenf...
Description: Migaz - S Monta? i serwis instalacji LPG, legalizacja zbiorników LPG i CNG
migaz-s.com.pl is ranked 9472947 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $777. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. migaz-s.com.pl has 43% seo score.

migaz-s.com.pl Information

Website / Domain: migaz-s.com.pl
Website IP Address: 188.116.9.68
Domain DNS Server: ns2.hekko.net.pl,ns1.hekko.net.pl

migaz-s.com.pl Rank

Alexa Rank: 9472947
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

migaz-s.com.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $777
Daily Revenue: $2
Monthly Revenue $63
Yearly Revenue: $777
Daily Unique Visitors 196
Monthly Unique Visitors: 5,880
Yearly Unique Visitors: 71,540

migaz-s.com.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Tue, 09 Aug 2016 22:40:22 GMT
Server LiteSpeed

migaz-s.com.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
migaz 1 0.10%
migaz s 0 0.00%
auto na gaz 0 0.00%
autogaz 0 0.00%
auto gaz 0 0.00%
legalizacja 1 0.22%
homologacja 0 0.00%
instalacje lpg cng 0 0.00%
instalacje gazowe 0 0.00%
paliwa alternatywne 0 0.00%
wtrysk gazu 1 0.22%
monta? instalacji gazowych 0 0.00%
migaz - s 1 0.18%
andrzej szenf... 0 0.00%

migaz-s.com.pl Traffic Sources Chart

migaz-s.com.pl Similar Website

Domain Site Title

migaz-s.com.pl Alexa Rank History Chart

migaz-s.com.pl aleax

migaz-s.com.pl Html To Plain Text

Serwis LPG Warszawa menu o firmie us?ugi legalizacja zbiorników galeria kontakt samochód zast?pczy Serwis LPG Warszawa Witamy na stronie firmy MIGAZ - S za?o?onej w 1983 r. Przez dziesi?? lat zajmowali?my si? legalizacj? zbiorników LPG i CNG, a tak?e przegl?dami rejestracyjnymi wszystkich samochodów posiadaj?cych instalacj? zasilania gazowego. W 1993 r. do listy obowi?zków firmy do??czy? monta? i serwis instalacji gazowych w pojazdach samochodowych. Korzystaj?c z wieloletniego do?wiadczenia i obyciu si? z rynkiem gazowym w Polsce rozpocz?li?my wspó?prac? z firm? TARTARINI, a potem tak?e z LANDIRENZO i AC producentem elektroniki zasilania gazowego STAG. W naszej ofercie monta?u urz?dzeń LPG s? instalacje podci?nieniowe pierwszej i drugiej generacji (szeroko znane na naszym rynku), wtrysku ci?g?ego czyli instalacji III generacji (którego monta? jest mo?liwy tak?e do samochodów z wtryskiem mechanicznym benzyny) oraz wtrysku sekwencyjnego (IV generacja), którego wymagaj? coraz nowocze?niejsze auta. Nasza firma oferuje instalacje zasilania gazem propan-butan do wszystkich samochodów osobowych z silnikami benzynowymi. Mamy do?wiadczenie zarówno z ma?ymi pojemno?ciami, jak i tymi si?gaj?cymi 6000 cm3, a tak?e z samochodami TURBODO?ADOWANYMI. Obecnie montujemy instalacje takich firm jak Landirenzo, Lovato, Tartarini i Stag firmy AC. Oferujemy serwis LPG i monta? LPG (Warszawa). OPIS DZIA?ANIA INSTALACJI WTRYSKU SEKWENCYJNEGO GAZU IV GENERACJI LPG, w stanie ciek?ym, wyp?ywa ze zbiornika poprzez wielozawór (który poprzez zewn?trzne gniazdo wlewu s?u?y tak?e do tankowania LPG) i skierowane zostaje do komory silnika przez przewód, na którym umieszczony jest elektrozawór LPG, umo?liwiaj?cy przep?yw gazu tylko przy silniku pracuj?cym i prze??czniku ustawionym w pozycji "GAZ". Komora silnika zawiera reduktor, gdzie nast?puje redukcja ci?nienia LPG i jego zamiana ze stanu cieczy w stan gazowy. Wielopunktowy system wtrysku sekwencyjnego nale?y do najnowszej generacji, dost?pnych na rynku, systemów przej?cia z zasilania na benzyn? na zasilanie LPG w fazie lotnej. Komputer ECU gazu okre?laj?c aktualny czas wtrysku gazu opiera si? na przej?tych, podczas dzia?ania na gaz, czasach wtrysku benzyny. Oznacza to, ?e kontrola nad silnikiem le?y w gestii komputera wtrysku paliwa, podczas gdy komputer gazu zajmuje si? przetwarzaniem poleceń wygenerowanych dla wtryskiwaczy paliwowych na odpowiednie polecenia dla wtryskiwaczy gazu. Aby zachowa? idealn? zgodno?? z systemem paliwowym, komputer ECU gazu uruchamia wtrysk gazu na tym samym cylindrze, z którego zosta? pobrany czas wtrysku benzyny. System sekwencyjnego wtrysku gazu w minimalnym stopniu narusza oryginalny system zasilania na benzyn? i jest w stanie zintegrowa? si? w sposób wydajny z g?ównymi i dodatkowymi funkcjami tego? systemu. Przej?cie z czasu wtrysku benzyny na czas wtrysku gazu jest realizowane w oparciu o szereg parametrów, które to, oprócz czasów wtrysku benzyny, s? pozyskiwane przez komputer ECU gazu: ci?nienie gazu na listwie, temperatura gazu, temperatura wody w silniku, obroty silnika. REDUKTOR Reduktor/parownik w??czony jest w obieg uk?adu ch?odzenia silnika. Zaopatruje system w gaz o odpowiednim ci?nieniu (w wyniku podgrzania ciek?y gaz przechodzi w stan lotny), które stale kontroluje. KOMPUTER Strategia kontroli elektronicznej jest zarejestrowana na mapie sterowania wtryskiwaczami gazu, która zawiera tak?e warto?ci liczby obrotów silnika i czasy wtrysku benzyny. Czujnik ci?nienia i temperatury gazu s? cz??ci? sk?adow? systemu i wysy?aj? sygna?y skierowane do komputera, które s? niezb?dne do prawid?owego funkcjonowania pojazdu. Czujnik temperatury wody - zainstalowany przed reduktorem lub w reduktorze - dostarcza sygna? wykorzystywany do okre?lenia momentu przej?cia z benzyny na gaz po uruchomieniu pojazdu i korekcji ca?o?ci mapy otwar? wtryskiwaczy gazowych. Przej?cie w tryb pracy na gazie uzale?nione jest równie? od czasu jaki min?? od uruchomienia pojazdu i od ilo?ci obrotów silnika. System posiada ponadto funkcje diagnostyczne oraz funkcje automatycznego powrotu na benzyn? w przypadku awarii, b?d? wypalenia gazu w zbiorniku. LISTWA WTRYSKIWACZY Gaz LPG pochodz?cy z filtra zasila wtryskiwacze i dozowany w odpowiedni sposób wydobywa si? z nich docieraj?c do kolektora ss?cego i silnika. Wtryskiwacze s? sterowane z komputera ECU gazu. Na listwie mog? by? zainstalowane 2, 3 lub 4 wtryskiwacze, co pozwala na pokrycie szerokiego pola mo?liwych zastosowań. Na listwie wtryskiwaczy pobierane s? sygna?y ci?nienia, temperatury gazu. PRZE??CZNIK Prze??cznik - wska?nik Modu? sterowania elektronicznego posiada nast?puj?ce funkcje: - dwie pozycje wyboru zasilania gaz/benzyna i wskazania rodzaju paliwa. Prze??cznik jest ponadto wyposa?ony w sygna? akustyczny, który aktywuje si? w nast?puj?cych warunkach: powrót do zasilania benzyn? z powodu niskiego ci?nienia, powrót do zasilania benzyn? w celu dokonania diagnostyki. Copyright ? Warszawa

migaz-s.com.pl Whois

Domain Name: MIGAZ-S.COM.PL